రాగచికిత్స

మనిషికి లభించిన అమోఘమైన వరదానాలలో యోగ మరియు సంగీతం సాటి లేనివి. ఫ్రైడ్రిక్ నీడ్షి అన్నట్టు, ” సంగీతమే లేకుంటే జీవితం ఒక పెద్ద దోషం గా, అపరాధంగా ఉండేది “……

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

You may also like...

1 Response

  1. Sriram Sonty says:

    Looking forward to the Next Chapter .

Leave a Reply

Your email address will not be published.