మేఘదూతం

..రాగచికిత్స                                                                                                                                       పారిజాతసౌరభము.……