పారిజాతసౌరభము

..మేఘదూతం                                                                                                                స్నేహశీలి యద్ధనపూడి.……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *