పారిజాతసౌరభము

..మేఘదూతం                                                                                                                స్నేహశీలి యద్ధనపూడి.……