పారిజాతసౌరభము

..మేఘదూతం                                                                                                                స్నేహశీలి యద్ధనపూడి.……

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: