మందాకిని

1. రామకృప – సుజాత తిమ్మన

2. శ్రీమంతం – టి. జే. హేమలత

3. ఆత్మానామ్ మానుషం…. – రమేష్ సత్తెనపల్లి

4. తెలుగు రామాయణాలు – జ్ఞానప్రసూన

5. ధర్మ రక్షకుడే శ్రీరామచంద్రుడు – ఆదూరి హైమవతి