ద్విభాషితాలు – అతని కోసం…

ఇక్కడ….అతను బొట్లు బొట్లుగా రాల్చే స్వేదజలం.. నలుదిక్కులకూ ఉప్పొంగే… సస్య సముద్రమవుతుంది.

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

 

You may also like...

1 Response

  1. Praveen Kumar reddy says:

    Nice sir

Leave a Reply

Your email address will not be published.