నేను సైతం – బాలబాట స్వరాజ్యం

పదవి నుండి రిటైర్ అయ్యాక విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ‘ బాలబాట ’ అనే పిల్లల పత్రికను స్థాపించారు. అది నేటికీ దశాబ్ది పూర్తి చేసుకుంది. పదేళ్లుగా ఒక్క మనిషే అన్నీ తానై ఈ పత్రికను నడుపుతున్న వారు స్వరాజ్యం గారు.

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.