మేఘదూతం

మహాకవి కాళిదాస కృత ‘ మేఘదూతం ‘ నుంచి ఒక శ్లోక పఠనం, ఆ శ్లోకమునకు ‘శ్రీకళా’ ఖ్య వ్యాఖ్య…..

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: