అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు-భూమి గుండ్రంగా ఉండును

One Reply to “అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు-భూమి గుండ్రంగా ఉండును”

  1. అవును. అక్షరాలా జరుగుతున్న దిదేనండీ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *