అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు-భూమి గుండ్రంగా ఉండును

You may also like...

1 Response

  1. శ్రీ కాంత గుమ్ములూరి. says:

    అవును. అక్షరాలా జరుగుతున్న దిదేనండీ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.