నండూరి వారి ఎంకి పాటలు

ఎంకి పాటలు తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక పెద్ద సంచలనాన్ని సృష్టించాయి. భాషలో, భావంలో, వస్తువులో, పదబంధంలో, ఛందస్సులో అనితరసాధ్యంగా నవ్యతను సంతరించుకున్న రసగీతాలను సృష్టించాడు నండూరి.

You may also like...

2 Responses

  1. గంటి లక్ష్మీనారాయణ మూర్తి. says:

    ఎంకివంటి పిల్లలేదోయ్ లేదోయ్.ఇది అక్షర సత్యం.మానాన్నగారు కీ.శే. గంటి సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారే ఆమెను సుబ్బారావుగారితోపాటు ఆమెను దర్శించినది.

  2. r.damayanti says:

    baavumdaDi. chaalaa chakkani vyaasam. abhinandanalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.