నండూరి వారి ఎంకి పాటలు

ఎంకి పాటలు తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక పెద్ద సంచలనాన్ని సృష్టించాయి. భాషలో, భావంలో, వస్తువులో, పదబంధంలో, ఛందస్సులో అనితరసాధ్యంగా నవ్యతను సంతరించుకున్న రసగీతాలను సృష్టించాడు నండూరి.

2 Replies to “నండూరి వారి ఎంకి పాటలు”

  1. ఎంకివంటి పిల్లలేదోయ్ లేదోయ్.ఇది అక్షర సత్యం.మానాన్నగారు కీ.శే. గంటి సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారే ఆమెను సుబ్బారావుగారితోపాటు ఆమెను దర్శించినది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *