శ్రీ శృంగేరి శారదాంబ పీఠాధిపతి శ్రీ భారతీ తీర్థ విరచితము…

అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉంటాయి…

అమ్మ… జగదాంబ కమ్మదనం అంటే భక్తులపై ఆమె కరుణయే… చంద్రమౌళీశ్వర స్వామికి ఈ వినతి. 

 

గరుడ గమన తవ చరణ కమల మిహ

మనసిల సతు మమ నిత్యం                      || మనసిల ||

 

మమతాపమపాకురు దేవా

మమతాపమపాకురు దేవా

 

జలజ నయన విధినముచిహరణ ముఖ

విబుధ వినుత పద పద్మ                          || మమ ||

 

శంఖ చక్రధర దుష్ట దైత్య హర

సర్వ లోక శరణా                                  || మమ ||

 

అగణిత గుణగణ అశరణ శరణద

విదలిత సురరిపు జాల                           || మమ ||

 

భక్త వర్య మిహ భూరి కరుణామయా

పాహి భారతీ తీర్థం                               || మమ ||

 

ఉషా వినోద్ రాజవరం గారి స్వరంలో వినండి…….

…… 1. ధ్యానశ్లోకములు                                                                                                                                                                       3. రాగ చికిత్స…..